ΚΥΛΙΚΕΙΑ

1) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (ΦΕΚ 242 τ.Β'/2004)

2) ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 242 τ. Β'/2004


3) ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (Υ.Α. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ. 93828 ,ΦΕΚ 1183/2006

4) Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετική με την Υ.Α./Υ1γ/ΓΠ οικ/93828/2006(ΦΕΚ 1183/2006)

5) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΝΗΣΕΙΣ (29405/Δ4/13-3-2007/ΥπΠΕΘ)

6) ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (16-1-2008)

ΠΗΓΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ