ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Η σχολική χρονιά 2012 -2013 είναι εκλογική χρονιά κατά την οποία οι Σύλλογοι Γονέων θα πρέπει να εκλέξουν τα νέα όργανα Διοίκησης και τους εκπροσώπους τους. Εκλογές γίνονται ανά 2 έτη σε σχολικές χρονιές που αρχίζουν από ζυγό αριθμό.
Οι Σύλλογοι Γονέων είναι θεσμοθετημένα όργανα από τους Ν.1566/85 (άρθρο 53), 2621/98(άρθρο 2) και την υπουργική απόφαση Δ4/662/23.12.98.
Σύλλογος Γονέων ιδρύεται σε κάθε Σχολική Μονάδα.
Συστεγαζόμενα Σχολεία δεν μπορούν να έχουν ενιαίο Σύλλογο.
Έδρα του Συλλόγου είναι το σχολείο όπου του παραχωρείται χώρος για τις συνεδριάσεις και την φύλαξη των βιβλίων και όποιων άλλων περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου.
Μέλη του Συλλόγου μπορεί να είναι όλοι οι γονείς των οποίων τα παιδιά τους φοιτούν στο Σχολείο και οι κηδεμόνες που έχουν ορισθεί με δικαστική απόφαση. Χάνουν αυτόματα την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου του Σχολείου τους από την στιγμή που το παιδί τους αποφοιτήσει ή φύγει από αυτό το Σχολείο.
Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου Γονέων είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και όργανο Ελέγχου η εξελεγκτική επιτροπή. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου. Η σύγκλιση των Γενικών Συνελεύσεων και η απαρτία τους καθορίζονται από το καταστατικό του Συλλόγου. Στην Γενική Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες καλούνται όλοι οι γονείς. Μπορούν επίσης να πάρουν μέρος στα παραπάνω και οι δύο γονείς εφόσον έχουν καταβάλλει και δύο τις συνδρομές τους προς τον σύλλογο.
Η διεύθυνση του Σχολείου οφείλει να παραδίδει στον Σύλλογο των Γονέων την κατάσταση με τα ονόματα των Γονέων και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
Στις αρχαιρεσίες των Συλλόγων Γονέων εκλέγεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου , η Εξελεγκτική Επιτροπή, οι αντιπρόσωποι στην Ένωση Γονέων και ο εκπρόσωπός στο  Συμβούλιο της Σχολικής Κοινότητας στη θέση του μέλους της παλιάς Σχολικής Επιτροπής.
Σε όλα τα παραπάνω εκλέγονται τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη.
Ένα 7μελές Διοικ. Συμβούλιο μπορεί να λειτουργήσει και με τα 4 μέλη μέχρι το τέλος της διετούς  θητείας. Αν μείνουν λιγότερα μέλη θα  πρέπει να γίνουν συμπληρωματικές εκλογές για το υπολοιπόμενο χρονικό διάστημα. Η θητεία ενός εκλεγμένου μέλους λήγει αυτοδίκαια , εφόσον το παιδί του δεν φοιτά πλέον σε αυτό το Σχολείο που είχε εκλεγεί και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό.
Οι αρχαιρεσίες στους Συλλόγους Γονέων πρέπει να γίνονται από την αρχή του Σχολικού έτους του ζυγού χρόνου μέχρι του τέλους του ιδίου έτους δηλ. όπως εφέτος : Σεπτέμβρης 2012-31/12/2012. Οι προθεσμίες αυτές μπορούν να παραταθούν για λίγο όπως γίνεται στις εκλογές των Συλλόγων του Λυκείου, που γίνονται συνήθως μέχρι στις αρχές Φεβρουαρίου με την παράδοση της βαθμολογίας του 1ου τετραμήνου. Σε κάθε περίπτωση που Σύλλογος Γονέων διεξάγει τις αρχαιρεσίες πριν από την Γενική Συνέλευση της Ένωσης (που θα γίνει το τέλος Φεβρουαρίου του 2013) και εφόσον καταθέσει τα νομιμοποιητικά του έγγραφα στην Ένωση πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης μπορούν οι αντιπρόσωποι του να συμμετάσχουν κανονικά στην Συνέλευση  και τις αρχαιρεσίες.
Στις αρχαιρεσίες δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλοι οι γονείς, αρκεί να έχουν εγγραφεί στον σύλλογο. Μπορούν να ψηφίσουν και να ψηφισθούν και οι δύο γονείς. Κάθε γονέας έχει μία ψήφο ανεξάρτητα πόσα παιδιά έχει σ’  αυτό το Σχολείο που λειτουργεί ο Σύλλογος.  Κανένας γονέας δεν μπορεί να ψηφίσει για άλλον με εξουσιοδότηση.  Οι ενήλικοι μαθητές δεν εκπροσωπούνται από τους γονείς τους και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον απολογισμό του 1/3.
Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από την Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γ.Σ. Το Δ.Σ., η Ε.Ε., οι αντιπρόσωποι στην Ένωση και ο εκπρόσωπος  στο Συμβούλιο της Σχολικής Κοινότητας εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία.  Στις εκλογές των Συλλόγων οι εκλογές γίνονται συνήθως με ενιαίο ψηφοδέλτιο.  Τότε οι υποψήφιοι γράφονται κατ’  απόλυτη αλφαβητική σειρά  για το κάθε όργανο στο ενιαίο ψηφοδέλτιο.  Οι σταυροί προτίμησης που μπορούν να μπουν είναι μέχρι το 40%  των εκλεγομένων σε κάθε αξίωμα.  Εφ’  όσον το 40% των εκλεγομένων αντιστοιχεί σε δεκαδικό αριθμό στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα. Έτσι για το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι 7μελές  μπορείτε να βάζετε μέχρι 3 σταυρούς (0-3), για την Ε.Ε. που είναι τριμελής ένα (1) σταυρό, και για το εκπρόσωπο του Συμβ. Σχολ. Κοιν. πάλι ένα (1) σταυρό.  Για τους αντιπροσώπους στην ΄Ενωση Γονέων αντιστοιχεί ένας (1) αντιπρόσωπος  για ψηφίζοντες γονείς που εκπροσωπούν 30 μαθητές.
Η σταυροδότηση γίνεται ως εξής:  Ας υποθέσουμε ότι η δύναμη ενός Σχολείου είναι 300 μαθητές και ότι ψηφίζουν όλοι οι γονείς που εκπροσωπούν αυτούς τους μαθητές, τότε θα εκλέγονται 10 αντιπρόσωποι (1 ανά 30 μαθητές).  Το 40% των 10 αντιπρ. είναι 4, άρα βάζουμε μέχρι 4 σταυρούς για την Ένωση.  Για να μην μπερδευτείτε έχουμε υπολογίσει και σας λέμε να συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα:
Αν η δύναμη του Σχολείου είναι :          Σταυροί για την Ένωση
Μέχρι 104 μαθητές                                       μέχρι 1 σταυρό
Από 105 μαθητές μέχρι 194 μαθητές         μέχρι 2 σταυρούς
Από 195 μαθητές μέχρι 254 μαθητές         μέχρι 3 σταυρούς
Από 255 μαθητές μέχρι 344 μαθητές         μέχρι 4 σταυρούς
Από 345 μαθητές μέχρι 404 μαθητές         μέχρι 5 σταυρούς
Από 405 μαθητές μέχρι 494 μαθητές         μέχρι 6 σταυρούς
Για τους αντιπροσώπους στην Ένωση αν το υπόλοιπο της διαίρεσης με το 30 είναι 15 ή μεγαλύτερο τότε εκλέγεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος π.χ. αν σε ένα σχολείο έχουν ψηφίσει γονείς που  αντιπροσωπεύουν 45 μαθητές θα εκλεγούν 2 αντιπρόσωποι.
Αν σε ένα Σύλλογο έχουμε περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια τότε οι εκλογές γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής του Ν.1264/82.
Για να θεωρείται νόμιμη η εκπροσώπηση του Συλλόγου στα προβλεπόμενα από το νόμο όργανα (Σχολικό Συμβούλιο, ένωση Συλλόγων Γονέων) θα πρέπει στις αρχαιρεσίες να πάρουν μέρος γονείς που θα εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των μαθητών του σχολείου. Δηλαδή σε ένα σχολείο με δύναμη 300 μαθητών θα πρέπει να ψηφίσουν γονείς που θα εκπροσωπούν τουλάχιστον 100 μαθητές.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί το 1/3 οι εκλογές μπορεί να παραταθούν ή να επαναληφθούν εντός των νομίμων προθεσμιών.
Αν και πάλι δεν επιτευχθεί η συμμετοχή του 1/3 της εκπροσώπησης των μαθητών τότε μπορεί νόμιμα να λειτουργεί το Δ.Σ. αλλά δεν μπορούν να μετέχουν επισήμως στο Σχολικό Συμβούλιο, αλλά ούτε στη Γενική Συνέλευση και της αρχαιρεσίες της Ένωσης.
Κατά τη ψηφοφορία πρέπει να υπάρχει κατάσταση ψηφισάντων όπου ο κάθε γονέας που ψηφίζει να βάλει και την υπογραφή του δίπλα στο όνομά του.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων αφού συγκροτηθεί σε σώμα ανακοινώνει εγγράφως στη Διεύθυνση του Σχολείου και στην Ένωση Γονέων τα πρακτικά νομιμοποίησης των αρχαιρεσιών που είναι :
1. Πρακτικό Αρχαιρεσιών στο οποίο θα φαίνονται οι εκλεγμένοι και οι αναπληρωματικοί τους σε κάθε όργανο.
2.  Κατάσταση ψηφισάντων ενυπόγραφη από τους γονείς που ψήφισαν.
3. Το πρακτικό συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα.
4. Βεβαίωση της Διεύθυνσης του Σχολείου με το μαθητικό δυναμικό του Σχολείου και τον αριθμό των μαθητών που αντιπροσωπεύουν τους ψηφίσαντες γονείς.
Η Διεύθυνση του Σχολείου έχει υποχρέωση τα παραπάνω πρακτικά    νομιμοποίησης των αρχαιρεσιών να τα διαβιβάσει στο Δήμο.
Τέλος αν σε ένα Σχολείο δεν υπάρχει Σύλλογος τότε πρέπει με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης του Σχολείου να γίνει πρόσκληση Γονέων σε Γενική Συνέλευση για την ίδρυση του Συλλόγου με βάση τον Αστικό Κώδικα, όπου με υπογραφή 21 τουλάχιστον γονέων μέσω δικηγόρου καταθέτουν το καταστατικό που έχουν ετοιμάσει στο Πρωτοδικείο.
Αν όμως υπήρχε Σύλλογος στο Σχολείο και δεν λειτουργεί τα τελευταία χρόνια τότε με πρωτοβουλία πάλι της Διεύθυνσης του Σχολείου συγκαλείται Γενική Συνέλευση και με βάση το παλιό Καταστατικό μπορούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες επανεργοποίησης της λειτουργίας του Συλλόγου με την εκλογή των Οργάνων του.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω απορία ή διευκρίνιση η Ένωση είναι στη διάθεση κάθε Συλλόγου και κάθε Γονέα. Πληροφορίες: Ιωάννης Κατωπόδης τηλ.:6932547620  Πρόεδρος, Στέφανος Μικρόπουλος τηλ.: 6984661484 Γ.Γραμματέας.